ریاست جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

 
شهید بهشتی ریاست جهاد دانشگاهی
ریاست شهرداری تهران
    
معاون 
سازمان  میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
 
مدیر کل موزه ها
سازمان  میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری