طراحی نگهداری-مشاوره در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و انجام مطالعات در زمینه میراث فرهنگی-صنایع دستی و گردشگری و طبقه بندی و مستند سازی اموال فرهنگی - مستندسازی علمی اسناد فرهنگی - تهیه کتب مرتبط ایجاد بستر ارتباطی علمی و دانشگاهی - برگزاری کنفرانس های علمی و فرهنگی و اعطای نمایندگی

جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی      

22431939-40 021      > www.jdsb.ac.ir      manager@jdsb.ac.ir


پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف      

66075015 021         www.jdsharif.ac.ir       info@jdsharif.ac.ir


سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان همدان      

38274771 081         -------------------       www.hamedan.mcth.ir


سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان قزوين      

33679974 028         -------------------             www.qchto.ir

سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري بیرجند      

۳۲۲۳۱۳۴۷         -------------------       -------------------

سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان كرمانشاه      

38380045 083          -------------------      www.kermanshah.mcth.ir