موســســه فـن آوران اریـش فعالـيت تخصصي خود را با تـکيه بر چنـدين سال سابـقه و همچنين تجارب علمي متخصصين خود آغاز نموده است .

فعـاليت کـلي موســســه در زمـينـه طـراحی، نگهداری، مشاوره در زمینـه فـنـاوری اطـلاعات و ارتبـاطـات ، انجـام مطـالـعـات میـدانـی در زمیـنـه میـراث فرهـنـگی، صنـایـع دستی و گردش گری، شناسایی و طبـقه بندی امـوال فرهنـگی، مستنـد سازی علـمی اسنـاد فرهنـگی و تهیه کتب مرتبـط ، ایـجـاد بـســتر ارتبـاط عـلمـی و دانـشگـاهـی ، اجـرای عمـلـیات بهیـنه سـازی داده ها با استـفاده از فنـاوری های جدید ، برگزاری کنـفرانس های علمی و فرهنگی ، شــرکـت در مـزایــده هـا و مـنـاقـصــه هـا و اعـطای نـماینـدگی متـمرکـز بــوده و تـاکـنون تـوانسـتـه است خدمات تخصصـي خود را به طیف گسترده اي از شـرکت هاي خصوصي و دولتي ارائه نمايد .

موسسه فن آوران اريش همواره سعي نـمـوده اسـت ، خـدمـات گسـتـرده خـود را بـه گـونـه اي ارائـه نمـايـد ، کـه سرويس گيـرندگان اين موســســه ، بـهتـرين نتـيجه ممـکن را با تـوجـه به خـدمـات ارائـه شده گرفته و همـکاري مسـتمري را با اين موسسه داشته باشند .

پـشـتـيـبـانـي صــحـيـح و ادامــه دار يـکـي از مسـائـلـي اســت کـه پـرسـنـل ايـن مـوســســه هـمـواره مـد نـظـر داشـتـه و توانسته اند پاسخگوي به موقع مشکلات و نيازهاي خدمات گيرندگان باشند .

تجـربـه ايـن درس را بـه مـا آمـوخـتـه اسـت کـه ، تـحــقـيـق اولـيـه ، تـعـيـيـن هــدف ، انجــام صـحيـح و بـه موقع خدمات ، مي تواند بهترين نتيجه را به همراه داشته باشد


سخن مدیر عامل