برگزاری همایش بررسی و ارائه راه حل جهت رفع مشکلات فعلی سیستم دوربین های مدار بسته


هــمـایــش مـذکـور در روز چـهـارشـنـبـه 19/3/1389 بـا مـوضـوع بـررسی و ارائـه راه حـل
جـهـت رفـع یـکـی از مـهـمـتریـن مـشـکـلات دوربـیـن هـای مـدار بـسته (CCTV) از طـرف
این شــرکـت با حضـور کـارشـنـاسـان مـحـتـرم مـوسـسـه عـلـمـی Sunvision Scientific
تـایـوان ، آقــایــان  Chang Tain-Tsu مدیر کل بخش تحقیق و توسعه و Hung Hsuan-Fu 
مدیر کل بخش فنی موسسه علمی مذکور ، در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران  برگزار گردید .


در ابتدا توضیحاتی در ارتباط با سیستم دوربین های مدار بسته بیان شد  و مقایسه انواع آن با هم انجام گرفت ، سپس آقای Woody توضـیـحـاتـی در ارتـبـاط با دوربین هـای مـدار بـسته شـرکت  Sunvision Scientific تـایـوان و بـرتـری دوربـیـن های سـاخـت شرکت مذکور نسبت به دوربیـن هـای دیـگر بـیـان نمـود، سـپـس کـارشـنـاسـان و مـتـخـصـصـان شرکت توضیحات خود را ارائه نمودند و در انتها نشست ، پرسش و پاسخ برگزار گردید و به تمامی سوالات مطرح شده پاسخ داده شد . 
   


بازگشت ...